PRIVACYREGLEMENT

Privacy Reglement Kwart(je) & Trio Triathlon Anna PaulownaDit reglement geeft de deelnemer, sponsor en vrijwilliger informatie hoe het bestuur van de Stichting Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna met uw persoonsgegevens omgaat en wat de rechten zijn ingevolge de regelgeving op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.Wij delen en zullen uw gegevens nooit delen met andere partijen voor commerciële doeleinden

1. Definities
 1. A. Betrokkene: De (natuurlijke) persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. B. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
 3. C. Verwerken: Alle handelingen die de stichting kan uitvoeren met persoonsgegevens
 4. D. Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt verwerkt.
 5. E. Verwerker: Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt
 6. F. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
2. Gebruikte afkortingen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Darvis: Darvis Commerce mediabureau

Mollie bv: Betaaldienst Afhandelen inschrijfgelden met behulp
van de betaalmodule

Mylaps: Verzorgt tijdwaarneming en uitslagverwerking

NAWTE: Naam Adres Woonplaats & postcode Telefoonnummer
Emailadres

NTB: Nederlandse Triathlon Bond

Stichting: Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna

3. De navolgende persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen:
 • NAWTE + voorletters en tussenvoegsel, Land, Geslacht, Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer Licentienummer, startnummer en naam rekeninghouder
 • Tijdregistratiechipnummer
4. Wat is het doel van de opgeslagen persoonsgegevens.

De NAW(TE) gegevens van de deelnemers en/of deelneemsters danwel contactpersonen worden opgeslagen met het doel om de inschrijving  van en de deelname aan het Kwart(je) & Trio Triathlon ter controle en ter handhaving van de naleving van de reglementen en verordeningen.

5. Sponsoren

De NAW(TE) gegevens van de sponsoren worden opgeslagen i.v.m. bereikbaarheid en communicatie want door de steun van het midden- en kleinbedrijf in de regio is het mogelijk het evenement te organiseren en als blijk van waardering zullen hun
logo en URL-link naar, ieder, hun eigen website gepresenteerd worden.

6. De deelnemers van wie de persoonsgegevens door de Stichting zijn opgeslagen hebben de navolgende rechten:
 • 6.1. Recht op informatie
  Wat gebeurt er met mijn persoonsgegeven en waarom.
 • 6.2. Recht op rectificatie
  Het corrigeren van gegevens
 • 6.3. Recht op beperking van verwerking
  De mogelijkheid om verwerking van persoonsgegeven “stil te zetten”
 • 6.4. Recht op verwijdering
  Persoonsgegevens te laten verwijderen
 • 6.5. Recht op verzet
  Bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van zijn gegevens
 • 6.6. Recht op dataportabiliteit
  Niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

 
7. Bewaartermijn(en)
 • 7.1 Deelnemers:
  De persoonsgegevens verstrekt voor het jaarlijkse evenement worden altijd medio de maand december van/in dat jaar volledig worden verwijderd/vernietigd uit alle Dbases waarin zij zijn opgeslagen inclusief papieren kopieën
 • 7.2 Vrijwilligers:
  Binnen het bestuur van de Stichting wordt een NAWTE-lijst bijgehouden. Deze lijst wordt telkens ieder jaar geconsulteerd. Indien ’n vrijwilliger zich niet meer beschikbaar stelt zullen ogenblikkelijk zijn/haar NAWTE-gegevens verwijderd/vernietigd worden
 • 7.3 Sponsoren:
  Binnen het bestuur wordt een NAW lijst van sponsoren bijgehouden. Indien ’n sponsor aangeeft zijn sponsor activiteiten te willen beëindigen dan worden zijn/haar NAW(TE) logo en de URL van desbetreffende             website ogenblikkelijk uit alle Dbases verwijderd en papieren kopieën vernietigd.
 • 7.4 Mailbox(en)
  Bestuursleden van de Stichting die de beschikking hebben over een door de Stichting aangemaakte mailbox en de overige bestuursleden die documenten/correspondentie met persoonsgegevens opgeslagen hebben op hun desktop/laptop/tablet dan wel smartphone dienen medio december van het jaar waarin het evenement plaats vond, deze te verwijderen en papieren kopieën te vernietigen m.u.v. die gegevens welk betrekking hebben op sponsoren en vrijwilligers die het daarop volgend jaar geconsulteerd dienen te worden.
8.Verwerkersovereenkomst(en)

De Stichting werkt nauw samen met onderstaande dienstverleners.

Mollie bv  is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw wordt verwezen naar https://www.mollie.com/nl/privacy 

NTB is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw wordt verwezen naar https://www.triathlonbond.nl/privacy/

Mylaps Door de stichting gecontracteerd bedrijf dat de verhuur van tijdregistratie chips verzorgd alsmede verantwoordelijk is voor de tijdregistratie en de uitslagverwerking van het evenement verzorgd en deze via hun website bekend stelt. Met Mylaps: is een, door beide partijen,getekende verwerkersovereenkomst aanwezig.

Darvis Commerce is een full-service mediabureau dat verantwoordelijk is voor de bouw, onderhoud, de (functionele)toepassingen,de back-up, de zorg voor een goede antivirussoftware en een veilige opslag op de servers met de daarbij behorende beveiligingssoftware en besturingssysteem. Darvis Commerce heeft geen inzage in uw persoonsgegevens.

9. (Web)sites en Links van derden

De privacyverklaring van de stichting Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna is niet van toepassing op (web)sites en Links van derden die via onze webpagina zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze (web)sites en links te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.