Privacy Reglement Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna

Dit reglement geeft de deelnemer, sponsor en vrijwilliger informatie hoe het bestuur van de Stichting Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna met uw persoonsgegevens
omgaat en wat de rechten zijn ingevolge de regelgeving op het gebied van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.

Wij delen en zullen uw gegevens nooit delen met andere partijen voor commerciële doeleinden

 1 Definities

a.     Betrokkene: 
De (natuurlijke) persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt.
b.     Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
c.      Verwerken:
Alle handelingen die de stichting kan uitvoeren met persoonsgegevens
d.     Verwerkingsverantwoordelijke:
Degene die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt verwerkt. 
e.     Verwerker:
Degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt 
f.       Persoonsgegevens:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

l 2 Gebruikte afkortingen:
                           AVG               Algemene Verordening Gegevensbescherming
                           Darvis            Darvis Commerce mediabureau
                           Mollie bv        Betaaldienst Afhandelen inschrijfgelden met behulp
                                                 van de betaalmodule
                           Mylaps           Verzorgt tijdwaarneming en uitslagverwerking
                           NAWTE         Naam Adres Woonplaats & postcode Telefoonnummer
                                                 Emailadres
                           NTB               Nederlandse Triathlon Bond
                           Stichting       Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna

 3. De navolgende persoonsgegevens worden door de Stichting opgeslagen:
         -         NAWTE + voorletters en tussenvoegsel, Land, Geslacht, Geboortedatum
         -         Bankrekeningnummer Licentienummer, startnummer en naam
                    rekeninghouder
         -         Tijdregistratiechipnummer.

 4. Wat is het doel van de opgeslagen persoonsgegevens.
           NAWTE   vaststellen identiteit van de deelnemer bij aanmelding en bijaanvang
                           van het evenement en bereikbaarheid
           Geslacht: Indelen van de categorieën (Man, Vrouw, Gemengd)
            Geboortedatum:
            a.     Bepalen wel of niet mogen deelnemen aan het evenement
            b.     Indeling van de leeftijdsgroepen
            Bankrekeningnummer: betalen of retourneren van de inschrijfkosten
            Licentienummer: Het lidmaatschapnummer van de NTB mede
            bepalend voor de hoogte van het inschrijfgeld.
            Tijdregistratiechip: Een eigen chip of een te huren chip is benodigd
                                          voor de tijdregistratie van het af te leggen parcours

 5. Sponsoren;
De NAW(TE) gegevens van de sponsoren worden opgeslagen i.v.m. bereikbaarheid
en communicatiew ant door de steun van het midden- en kleinbedrijf in de regio is
het mogelijk het evenement te organiseren en als blijk van waardering zullen hun
logo en URL-link naar, ieder, hun eigen website gepresenteerd worden

 6. De deelnemers van wie de persoonsgegevens door de Stichting zijn opgeslagen
     hebben de navolgende rechten:
           6.1. Recht op informatie
                       Wat gebeurt er met mijn persoonsgegeven en waarom.
           6.2. Recht op rectificatie
                       Het corrigeren van gegevens
           6.3. Recht op beperking van verwerking
                       De mogelijkheid om verwerking van persoonsgegeven “stil te zetten”
           6.4. Recht op verwijdering
                       Persoonsgegevens te laten verwijderen
            6.5. Recht op verzet
                       Bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van zijn gegevens
            6.6. Recht op dataportabiliteit
                      Niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele
                      besluitvorming

 7.Bewaartermijn(en)
            7.1 Deelnemers:
                  De persoonsgegevens verstrekt voor het jaarlijkse evenement worden
                  altijd medio de maand december van/in dat jaar volledig worden
                  verwijderd/vernietigd uit alle Dbases waarin zij zijn opgeslagen
                   inclusief papieren kopieën
            7.2 Vrijwilligers:
                  Binnen het bestuur van de Stichting wordt een NAWTE-lijst bijgehouden.
                  Deze lijst wordt telkens ieder jaar geconsulteerd.
                  Indien ’n vrijwilliger zich niet meer beschikbaar stelt zullen ogenblikkelijk
                  zijn/haar NAWTE-gegevens verwijderd/vernietigd worden
           7.3 Sponsoren:
                  Binnen het bestuur wordt een NAW lijst van sponsoren bijgehouden.
                  Indien ’n sponsor aangeeft zijn sponsor activeiten te willen beëindigen
                 dan worden zijn/haar NAW(TE) logo en de URL van desbetreffende
                 website ogenblikkelijk uit alle Dbases verwijderd en papieren
                  kopieën vernietigd.
           7.4 Mailbox(en)
                 Bestuursleden van de Stichting die de beschikking hebben over een door
                de Stichting aangemaakte mailbox en de overige bestuursleden die
                documenten/correspondentie met persoonsgegevens opgeslagen hebben
                op hun desktop/laptop/tablet danwel smartphone dienen medio december
                van het jaar waarin het evenement plaats vond, deze te verwijderen en 
                papieren kopieën te vernietigen m.u.v. die gegevens welk betrekking
                hebben op sponsoren en vrijwilligers die het daarop volgend jaar 
                geconsulteerd dienen te worden.
                                                                                                                                 

 8.Verwerkersovereenkomst(en)
              De Stichting werkt nauw samen met onderstaande dienstverleners.

              Mollie bv  is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in
             de  Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw wordt verwezen
             naar  https://www.mollie.com/nl/privacy 

              NTB  is is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in
              de Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw wordt verwezen
              naar https://www.triathlonbond.nl/privacy/

               Mylaps Door de stichting gecontracteerd bedrijf dat de verhuur van
               tijdregistratie chips verzorgd alsmede verantwoordelijk is voor de tijdregistratie
              en de uitslagverwerking van het evenement verzorgd en deze via hun
              website bekend stelt.
              Met Mylaps: is een, door beide partijen,getekende verwerkersovereenkomst
              aanwezig.

Darvis Commerce is een full-service mediabureau dat verantwoordelijk is voor
de bouw, onderhoud, de (functionele)toepassingen,de back-up, de zorg voor
een goede antivirussoftware en een veilige opslag op de servers met de daarbij
behorende beveiligingssoftware en besturingssysteem.
Darvis Commerce heeft geen inzage in uw persoonsgegevens.

 

voorwaarden inschrijving Individuelen en Teams / Huis(houdelijk) Reglement